Prelucrarea datelor personale

Din 25 mai 2018 cadrul legal în domeniul datelor cu caracter personal s-a modificat prin aplicabilitatea Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și adoptarea unor noi prevederi legale pentru acest domeniu.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică naturală, identificată și identificabilă prin nume, adresă, data nașterii, nr. de telefon, e-mailul, date de identitate, IP, locație GPS, etc. De regulă, primim aceste date de la tine atunci cand completezi un formular, on-line sau pe hârtie, semnezi un contract, ne trimiți o scrisoare sau un e-mail, ne vizitezi site-ul sau vorbim la telefon. Atunci când accesezi website-ul casaalba-restaurant.ro, serverele noastre creeaza în mod automat înregistrări ale vizitei tale. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat și alte date, însă noi nu știm identitatea ta pentru că nu punem la dispoziția vizitatorilor un modul de login pentru a te autentifica și astfel, a te identifica. Pentru mai multe informații, te rugăm sa consulți documentul privind fișierele de tip „cookie” de la adresa https://casaalba-restaurant.ro/politica-de-confidentialitate/

SC ACASA LA MUNTE SRL procesează datele celor care accesează website-ul https://casaalba-restaurant.ro sau locațiile sale, respectiv persoane fizice - clienți sau potențiali clienți, reprezentanți (spre exemplu: directori, administratori, asociați, împuterniciți, persoane de contact) ai clienților sau potențialilor clienți persoane juridice, furnizorilor sau partenerilor de afaceri.

SC ACASA LA MUNTE SRL prelucrează date cu caracter personal respectând următoarele principii:
- Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată);
- Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri);
- Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate);
- Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate);
- Datele sunt păstrate doar pe durata strict necesară scopului pentru care au fost colectate;
- Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată).

Potrivit art. 4 pct.2 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE ("GDPR"), prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
- colectarea,
- înregistrarea,
- organizarea,
- structurarea,
- stocarea,
- adaptarea sau modificarea,
- extragerea,
- consultarea,
- utilizarea,
- divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,
- alinierea sau combinarea,
- restricționarea,
- ștergerea sau distrugerea.

SC ACASA LA MUNTE SRL procesează date cu caracter personal pentru realizarea de rezervări pentru unitatea de cazare Restaurant-Pensiune Casa Albă.

SC ACASA LA MUNTE SRL procesează date doar cu consimțământul tău, atunci când are o obligație legală sau poate justifica un interes legitim superior. De asemenea, ai dreptul de a solicita oricând datele tale personale pe care noi le deținem și bineînțeles, ai dreptul de a solicita ca acestea să fie șterse sau să îți fie puse la dispoziție într-un format electronic ușor de accesat.

SC ACASA LA MUNTE SRL tratează securitatea datelor tale foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de SC ACASA LA MUNTE SRL care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul SC ACASA LA MUNTE SRL vizează următoarele categorii de persoane:
1. Turiștii care doresc a se caza în unitatea noastră
a) Datele cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, telefon, adresă de e-mail
b) Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Scopul pentru care SC ACASA LA MUNTE SRL prelucrează datele cu caracter personal ale turiștilor este realizarea rezervărilor și anunțarea turiștilor despre eventuale modificări.
c) Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
- interesul legitim
- consimțământului persoanei vizate (dacă acesta a fost de acord cu informări privind alte notificări de la SC ACASA LA MUNTE SRL - marketing)
d) Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de pot fi:
- reprezentanții legali ai persoanei vizate
- echipa de salvatori (doar în caz de urgență)
SC ACASA LA MUNTE SRL nu transferă date în alte țări.
e) Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate și/sau prelucrate
În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către SC ACASA LA MUNTE SRL pe tot parcursul sejurului, precum și perioadei anterioare, pentru programare. De asemenea, în vederea îndeplinirii obligațiilor financiare (situații contabile), datele turiștilor vor fi păstrate conform legii.

Cu respectarea tuturor obligațiilor legate de confidențialitate și securitate, SC ACASA LA MUNTE SRL poate transfera date către parteneri contractuali, furnizori de servicii, persoane împuternicite, instanțe, autorități publice, organe judiciare, prestatori de servicii de plată, societăți de asigurare, organizații de cercetare a pieței. Transferurile de date se pot face în UE, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

SC ACASA LA MUNTE SRL prelucrează datele personale pe toata perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, dar nu mai mult de 3 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi. În cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii.

Dreptul la informare – SC ACASA LA MUNTE SRL a realizat această informare cu scopul de a oferi informații detaliate privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate;
Dreptul de acces – persoana vizată poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către SC ACASA LA MUNTE SRL, iar în caz afirmativ, poate solicita informații suplimentare. La cerere, SC ACASA LA MUNTE SRL va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale SC ACASA LA MUNTE SRL;
Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – se aplică în situațiile reglementate expres de Regulamentul GDPR (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), persoana vizată putând obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, SC ACASA LA MUNTE SRL poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice. Acest drept se aplică strict în cazurile specificate de Regulament la art. 17, al. 1;
Dreptul la restricționarea prelucrării – se aplică în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
Dreptul de opoziție – persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor realizate de SC ACASA LA MUNTE SRL; Astfel, SC ACASA LA MUNTE SRL nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la portabilitatea datelor – respectivul drept nu se aplică prelucrării de date efectuate de către SC ACASA LA MUNTE SRL.
Dreptul de a depune plângere - persoana nemulțumită de răspunsul /conduită SC ACASA LA MUNTE SRL în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și ulterior justiției;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
Persoana vizată poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise la adresa adriana.ploscaru@gmail.com.